Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły

REGILAMIN

Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy

Podstawa prawna:

 1. Art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 2. § 36 Statutu Szkoły.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. W szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy działa Samorząd Uczniowski (w skrócie SU), który tworzą wszyscy uczniowie wyżej wymienionej placówki.

§ 2

 1. Członkowie rady SU wybierają spośród siebie Zarząd Rady.

 1. Forma wyborów członków Zarządy jest każdorazowo określana przez radę SU.

 1. Zarząd Rady SU jest jedynym reprezentantem uczniów.

 1. W skład Zarządy Rady SU wchodzą:

 1. przewodniczący SU,

 2. zastępca przewodniczącego SU,

 3. sekretarz SU.

§ 3

 1. Sposób pracy SU określają jego członkowie w porozumieniu z opiekunem.

 1. Rada SU ustala plan pracy na dany okres kadencji.

 1. W planie pracy Rada SU określa swoje zadania w wybranych obszarach działalności.

 1. Plan pracy SU jest przedstawiany Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły.

 1. W ramach pracy SU mogą działać sekcje tematyczne, w zależności od propozycji i możliwości uczniów.

 1. Członkowie każdej sekcji:

 1. opracowują plan i zakres działania,

 2. wybierają spośród nauczycieli swojego opiekuna.

Prawa i obowiązki członków rady Samorządu Uczniowskiego

§ 4

 1. Każdy członek Rady Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek uczestniczenia w pracy i posiedzeniach SU.

 1. Tematy poufne lub trudne, poruszane na zebraniach rady SU, objęte są tajemnicą.

 1. Każdy członek SU ma prawo wnosić własne spostrzeżenia i uwagi dotyczące działalności Rady SU.

 1. Członkowie Rady SU działają w poszanowaniu godności osobistej każdego członka społeczności szkolnej.

 1. Członkowie Samorządu uczniowskiego działają zgodnie z dobrem innych ludzi oraz dobrym imieniem szkoły.

Cele, zadania, kompetencje i działalność

Samorządu Uczniowskiego

§ 5

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

 1. Zarząd Rady SU może występować do rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak;

 1. prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do znajomości kryteriów oceniania postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny swoich postępów,

 4. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 5. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU.

§ 6

 1. Rada SU może gromadzić fundusze zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.

 1. Środki finansowe są gromadzone na rachunku bankowym Banku Spółdzielczego w Międzyzdrojach, wg odrębnych przepisów.

 1. Książeczka oszczędnościowa przechowywana jest w sejfie, w sekretariacie szkoły.

 1. Za prawidłową gospodarkę finansami SU odpowiada opiekun SU danej kadencji.

 1. Samorząd Uczniowski może prowadzić działalność w celu gromadzenia środków finansowych poprzez;

 1. zyski z organizacji imprez, dyskotek (sprzedaż biletów, ciast, napojów, itp.),

 2. dotacje od sponsorów,

 3. kiermasze, aukcje, licytacje, itp.,

dystrybucja gazetki szkolnej (jeśli jest to gazetka SU).

 1. Uzyskane środki pieniężne może być przeznaczony na realizację zadań SU, a w szczególności;

 1. zakup materiałów niezbędnych do działalności SU,

 2. zakup kwiatów na uroczystości szkolne, lokalne, państwowe, itp.,

 3. uzasadnione potrzeby uczniów i szkoły,

 4. inne okazje odpowiednio uzasadnione.

§ 7

 1. Rada SU dokumentuje przebieg swojej działalności.

 1. O terminie i miejscu zebrania Rady SU informuje ustnie opiekun.

 1. Członkowie rady SU mogą zapraszać na swoje zebrania dyrektora szkoły, nauczycieli lub inne osoby.

 1. Zebrania Rady SU są protokołowane w księdze protokołów.

 1. Za księgę protokołów odpowiada sekretarz Rady SU.

 1. Wgląd do księgi protokołów mają:

 1. opiekun SU,

 2. dyrektor szkoły,

 3. pozostali nauczyciele i wychowawcy.

§ 8

1. Decyzje podejmowane są przez członków Rady SU zwykła większością głosów.

2. Decyzje zatwierdzone większością głosów są realizowane przez wszystkich członków SU.

 1. Sprzeciw może być wyrażony w protokole, ale przestrzegany jest głos większości.

 1. W sprawach spornych decydujący głos należy do opiekuna SU w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego

§ 9

 1. Do Rady SU wybierani są uczniowie będący przedstawicielami wszystkich klas.

 1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok i upływa wraz z wyborem nowej rady SU.

 1. Wybory do nowej Rady SU zarządzane są przez opiekuna SU.

 1. Ustępująca Rada SU wraz z opiekunem przygotowuje i organizuje wybory do Rady SU, a w szczególności;

 1. ustala termin wyborów,

 2. przygotowuje miejsce wyborcze,

 3. ogłasza nabór kandydatów.

§ 10

 1. Uczniowie klas I - VI zgłaszają kandydatów ze swoich klas.

 1. Każda klasa zgłasza co najmniej 1 kandydata.

 1. Maksymalnie można zgłosić 5 kandydatów z jednej klasy.

 1. Każdy kandydat składa pisemną zgodę na kandydowanie do Rady SU.

 1. Kandydatem do rady SU może być uczeń, który;

 1. osiąga co najmniej dostateczne wyniki w nauce,

 2. posiada co najmniej dobra ocenę z zachowania,

cieszy się zaufaniem społeczności szkolnej.

 1. Lista kandydatów wraz z ich zgodami są składane do Szkolnej Komisji Wyborczej co najmniej 3 dni przed terminem wyborów.

 1. Kandydaci do Rady SU mogą prowadzić na terenie szkoły kampanię wyborczą i prezentować swoje programy wyborcze.

 1. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczane są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej, w obrębie poszczególnych klas.

§ 11

 1. Wychowawcy klas przygotowują listy wyborców, odrębna lista dla każdej klasy.

 1. Lista wyborców zawiera nazwiska i imiona uczniów danej klasy wg kolejności alfabetycznej.

 1. Listy wyborców są dostarczane do komisji wyborczej najpóźniej na 1 dzień przed wyborami.

§ 12

 1. Opiekun SU wybiera 3 członków Szkolnej Komisji Wyborczej co najmniej na tydzień przed terminem wyborów.

 1. Skład Szkolnej Komisji Wyborczej tworzą członkowie obecnej rady SU.

 1. W skład komisji nie może wchodzić uczeń kandydujący do nowej Rady SU.

 1. Do obowiązków Szkolnej Komisji Wyborczej należy;

 1. sprawdzenie poprawności zgłaszanych kandydatów do rady SU,

 2. sprawdzenie list wyborców,

 3. przygotowanie miejsca wyborczego,

 4. przygotowanie kart do głosowania,

 5. przeprowadzenie głosowania,

 6. ustalenie wyników głosowania,

 7. podanie do wiadomości społeczności szkolnej wyników wyborów,

 8. przekazanie dyrektorowi szkoły protokołu w przeprowadzonych wyborów.

§ 13

 1. Szkolna Komisja Wyborcza zgłasza dyrektorowi szkoły wybór miejsca wyborczego.

 1. Miejsce wyborcze winno mieć estetyczny wygląd.

 1. W miejscu wyborczym powinny znajdować się;

 1. godło państwowe,

 2. opieczętowana urna wyborcza,

 3. stoliki i krzesła dla wyborców,

 4. stół i krzesła dla komisji.

§ 14

1. Dzień głosowania jest w szkole dniem uroczystym, obowiązuje oficjalny strój apelowy.

 1. Wybory do Rady SU są równe, tajne i powszechne.

 1. Głosowanie odbywa się osobiście.

 1. Uczniowie nieobecni w danym dniu w szkole nie biorą udziału w głosowaniu.

 2. Głosowanie odbywa się w czasie jednej jednostki lekcyjnej, o godzinie uzgodnionej z opiekunem SU i dyrektorem szkoły.

 1. Danego dnia, przed rozpoczęciem głosowania, Szkolna Komisja Wyborcza sprawdza stan miejsca wyborczego, czy urna jest pusta oraz zabezpiecza urnę aż do zakończenia głosowania.

 1. Podczas głosowania w miejscu wyborczym powinno znajdować się co najmniej dwóch członków komisji, w tym przewodniczący lub sekretarz.

 1. Głosowania dokonuje się na przygotowanej karcie do głosowania, opatrzonej pieczątką szkoły.

 1. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania co zostaje odnotowane przez komisję na liście wyborców.

 1. Po dokonaniu wyboru wyborca wrzuca kartę do głosowania do urny.

§ 15

 1. Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza przystępuje do ustalenia wyników wyborów.

 1. Przy ustalaniu wyników wyborów powinien być obecny opiekun SU lub dyrektor szkoły.

 1. Szkolna Komisja Wyborcza wykonuje następujące czynności związane z ustaleniem wyników wyborów:

 1. sprawdza czy urna nie została naruszona i otwiera ją,

 2. ustala liczbę oddanych kart do głosowania i sprawdza z liczbą odnotowanych nazwisk na listach wyborców,

 3. ustala liczbę oddanych kart do głosowania ważnych i nieważnych, co jest równoznaczne z głosami ważnymi i nieważnymi,

 4. karty (głosy) nieważne to:

 1. inne niż ustalone,

 2. podarte,

 3. przekreślone w całości,

 4. bez dokonanego wyboru,

 5. na których dopisano inne nazwiska, spoza listy kandydatów,

 1. ustalenie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 1. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi pierwszych 10 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 1. Z przebiegu głosowania Komisja sporządza 2 egzemplarze protokołu.

 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

§ 16

 1. Opiekunem SU jest nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2, w wymiarze co najmniej ? etatu.

 1. Opiekuna SU spośród wszystkich nauczycieli spełniających wyżej wymieniony warunek, wybiera nowo powołana Rada SU zgodnie z ordynacją wyborczą SU.

 1. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.

 1. Nauczyciel ma prawo do rocznej przerwy w pełnieniu funkcji opiekuna SU.

 1. Do podstawowych obowiązków opiekuna SU należy sprawowanie opieki, udzielanie pomocy członkom SU w realizacji zadań i nadzoru nad prawidłowością działalności S, a w szczególności;

 1. czuwanie nad prawidłowością gospodarowania funduszami SU,

 2. informowania członków Rady SU o uchwałach i decyzjach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w sprawach dotyczących uczniów,

 3. inspirowanie pozostałych nauczycieli i wychowawców do podejmowania współpracy z SU,

 4. przedstawianie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z działalności SU,

 5. uczestniczenie w procesie dokonywania oceny pracy SU przez dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną i inne uprawnione do tego instytucje i osoby.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 18

 1. Regulamin zatwierdzono Uchwałą rady pedagogicznej z dnia 26 stycznia 2011r.

 1. Wykonanie Uchwały powierz się dyrektorowi szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Rębek 02-01-2012 00:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2012 00:45