Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły

 

WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA  (WSO)

w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera

w Wapnicy

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2010r. nr 156, poz. 1046).
 2. § 2 ust.1 pkt 2 Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 3. § 82 pkt 2 Statutu Szkoły.

 

§ 1

 

 Zasady szkolnego systemu oceniania:

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

 • semestr I - od 1 września do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego,
 • semestr II – od 1 lutego do końca zajęć dydaktycznych.

 

2.                  Ocenie podlega:

 • poziom opanowania wiadomości i umiejętności z wykorzystaniem własnych możliwości  uwzględniających warunki psychofizyczne, środowiskowe i rodzinne,
 • wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,
 • aktywność podczas zajęć szkolnych,
 • zachowanie uczniów, w szczególności funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

3.                  Przyjmuje się ocenianie bieżące i klasyfikacyjne roczne.

4.                  W klasach I – III ocenianie bieżące i klasyfikacyjne ma formę ikonograficzną, jednakową dla tych klas.

5.                  W w/w klasach ocenianie klasyfikacyjne roczne ma formę opisową.

6.                  Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia:

 • poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu kształcenia,
 • wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

7. W klasach IV – VI ocenianie bieżące, semestralne i klasyfikacyjne roczne ma skalę cyfrową, określoną odrębnymi przepisami.

8. W klasach IV – VI, jako ocenianie śródroczne, stosuje się punktowy system oceny zachowania.

 § 2

 

Główne cele szkolnego systemu oceniania:

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

 2. Udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3.   Motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i  trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów.

5.     Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

6.     Spowodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych w procesie oceniania zachowania.

7. Kształtowanie umiejętności wyboru wartości społecznie pożądanych i kierowania się nimi we własnym działaniu.

8. Wdrażania uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

 

§ 3

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

 

3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i formach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

 

5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 4

  

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1.                  Przez wymagania edukacyjne rozumiemy oczekiwane osiągnięcia uczniów polegające na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach;

1)   Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający obejmują treści wykazujące braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, jednak są one;

a)        potrzebne w życiu,

b)        niezbędne w uczeniu danego przedmiotu,

2)   Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują określone w podstawie programowej następujące treści;

a)        najważniejsze w uczeniu danego przedmiotu,

b)        łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,                                                                                    

c)        przystępne, czyli o niewielkim stopniu złożoności,

d)       często powtarzające się w cyklu kształcenia,

e)        dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

f)         proste i uniwersalne umiejętności, w mniejszym stopniu wiadomości.

3)   Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują treści wynikające z podstawy programowej;

a)         o większym stopniu złożoności niż wymagania podstawowe,

b)        przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu,

c)         użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

d)        wymagające umiejętności zastosowania wiadomości w sytuacjach typowych, wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji, podręczników, itp.

4)   Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści  określonych w podstawie programowej;

a)        złożone, ważne, trudne do opanowania,

b)        wymagające korzystania z wielu źródeł,

c)        umożliwiające rozwiązywanie wielu problemów,

d)       użyteczne w życiu pozaszkolnym.

5)   Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści;

a)        znacznie wykraczające poza podstawę programową,

b)        stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

c)        wynikające z indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia.

           

2.                  Wymagania edukacyjne określono na podstawie standardów osiągnięć   i kryteriów występujących w literaturze, w oparciu o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego.

 

3.                  Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny z przedmiotu nauczania ustala nauczyciel danego przedmiotu.

 

§ 5

 

1.                  Ustalone przez nauczycieli przedmiotu formy sprawdzania umożliwiają przede wszystkim poznanie, czy i ile uczeń pamięta i potrafi oraz czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.

 

2.                  Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

1)  formy ustne;

a)       zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji,

b)       dawanie uczniom poleceń do wykonania,

2)  formy pisemne;

a)        praca klasowa 

·          wg specyfiki przedmiotu,

·          zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem,

·          poprzedzona wpisem w dzienniku lekcyjnym,

·          poprzedzona lekcją utrwalającą treści podlegające sprawdzeniu,

czas trwania 1 – 2 godziny lekcyjne,

b)        sprawdzian

·          obejmuje nie więcej niż 5 ostatnich tematów,

·          zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem,

·          poprzedzony wpisem w dzienniku lekcyjnym,

czas trwania – 1 godzina lekcyjna,

c)        testy różnego rodzaju,

d)      kartkówka

 • dotyczy ostatniego tematu,                                                                                                       
 • bez zapowiadania,
 • czas trwania do 12 minut,

e)        dyktanda,

3)  prace domowe,

4)  aktywność na lekcji,

5)  formy sprawnościowe;

a)        prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

b)       wytwory pracy np.; plastyczne, techniczne, itp.,

c)        ćwiczenia fizyczne,

6)  prace dodatkowe;

a)        udział w konkursach,

b)        wykonywanie np.; albumów, gazetek, itp.,

c)        prace dodatkowe o wyższym stopniu złożoności.

 

3. Częstotliwość oceniania:

1)      w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany lub praca klasowa i sprawdzian, lecz nie jednego dnia,

2)      w ciągu jednego dnia może się odbyć jedna praca klasowa lub jeden sprawdzian i 1 – 2 kartkówki,

3)      zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu pkt. 1 i 2 nie obowiązują,

4)      częstotliwość i liczbę pozostałych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ustala nauczyciel danego przedmiotu, o czym informuje uczniów i ich rodziców.

 

4. Terminy oddawania sprawdzonych form pisemnych:

1)        prace klasowe powinny być sprawdzone, a wyniki podane uczniom najpóźniej do 2 tygodni,

2)        sprawdziany i kartkówki – do 1 tygodnia.

 

5. Rodzice mają prawo wglądu do prac klasowych i sprawdzianów na zebraniach klasowych lub podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami.

 

6. Prace klasowe, testy i sprawdziany przechowywane są przez nauczycieli do końca danego etapu kształcenia.

 

7. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

§ 6

 

1. Zasady poprawiania wyników niekorzystnych:

1)   w przypadku nieobecności ucznia (usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) na pracy klasowej lub sprawdzianie uczeń obowiązany jest zaliczyć pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu,

2)   każdy nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem zasady poprawiania wyników niekorzystnych,

3)   zasady poprawiania wyników niekorzystnych mogą mieć formę umowy między nauczycielem a klasą,

4)   nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o zasadach poprawiania wyników niekorzystnych w I połowie września,

5)   ustalona przez nauczyciela niekorzystna ocena klasyfikacyjna roczna (niedostateczna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 7

 

 Ocena z zachowania:

1.                  Na ocenę zachowania mają wpływ następujące elementy:

1)wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób,

6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)okazywanie szacunku innym osobom.

 

2.                  W klasach I – III bieżące ocenianie  zachowania ma formę ikonograficzną, jednakową dla tych klas (załącznik nr 2).

 

3.                  Roczna ocena z zachowania jest oceną opisową.

 

4.                  W klasach IV – VI ocena z zachowania semestralna i roczna wyrażona jest w skali wg odrębnych przepisów.

 

§ 8

 

1.                  Zasady oceniania zachowania:

1)  zasada otwartości

a)         uczeń bierze udział w tworzeniu procedury oceniania zachowania,

b)         zna kryteria punktowania zachowań pozytywnych i negatywnych,

c)         każdy aspekt podlegający ocenie w każdej jego fazie jest znany uczniom i ich rodzicom,

d)        każdy wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania (potwierdzone podpisem uczniów i ich rodziców),

e)         każda forma aktywności podlegająca ocenie jest omawiana z uczniem,

2)                  zasada różnorodności

a)         ocenie podlega każda forma aktywności uczniów,

b)         gromadzenie informacji o uczniu w zeszytach klasowych,

3)                  zasada szczerości

a)         uczeń ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie,

b)         świadomie poddaje się ocenie,

c)         dokonuje samooceny,

przyjmuje aktywną postawę przy poprawianiu swojego zachowania,

 

§ 9

 

1.                  W szkole funkcjonuje punktowy system bieżącego oceniania zachowania.

 

2.                  Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 punktów.

 

3.                  Liczba punktów uzyskanych na starcie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w ciągu semestru.

 

4.                  Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działanie określone w kryteriach oceny jako zachowania pozytywne.

 

5.                  Uczeń może tracić punkty, jeżeli prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny jako zachowania negatywne.                                                                                                                           

 

6.                  Semestralna lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania wystawiana jest na podstawie liczby uzyskanych w ciągu semestru punktów:

1)   powyżej 250 pkt.                          wzorowe

2) 201 – 250 pkt.                                bardzo dobre

3) 151 – 200 pkt.                                dobre

4) 101 – 150 pkt.                                poprawne

5)   50 – 100pkt.                                 nieodpowiednie

6) poniżej 50 pkt.                                naganne

 

7.                  Szczegółowe kryteria przyznawania punktów określa Regulamin Przyznawania Punktów.

 

Zachowania pozytywne (punkty dodatnie)

rodzaj

liczba punktów

Udział w konkursach przedmiotowych (każdy konkurs i etap)

szkolny

5 pkt.

rejonowy

15 pkt.

finał

30 pkt.

Udział w konkursach szkolnych   (także sportowych) i międzyszkolnych (każdy konkurs)

udział

5 pkt.

wyróżnienie

10 pkt.

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – indywidualnie lub w zespole

za każdą reprezentację

10 pkt.

za zajęcie I – III miejsca

15 pkt.

Udział w organizowaniu imprez szkolnych (zaprojektowanie w zespole lub przeprowadzenie pod nadzorem nauczyciela imprezy, akcji, itp.)

5 pkt.

Prowadzenie działań charytatywnych (każdorazowo)

5 pkt.

Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z powierzonych obowiązków

1 – 15 pkt.

Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z powierzonych obowiązków

1 – 15 pkt.

100% frekwencja w semestrze

10 okt.

Praca na rzecz klasy (za każde podjęte działanie indywidualnie lub zespołowo)

5 pkt.

Do dyspozycji wychowawcy klasy

10 pkt.

Do dyspozycji klasy

10 pkt.

Praca społeczna na rzecz szkoły (za każdą akcję)

10 pkt.

Pomoc koleżeńska (każdorazowo)

5 pkt.

 

 

 

1Zachowania negatywne (punkty ujemne)

rodzaj

liczba punktów

Powtarzające się przeszkadzanie w zajęciach (każdorazowo)

do 5 pkt.

Zaniedbywanie obowiązków

lekceważenie dyżurów klasowych

1 pkt.

brak pracy domowej

3 pkt.

brak niezbędnych przyborów szkolnych

3 pkt.

brak przygotowania do zajęć

3 pkt.

nieobecność na uroczystościach szkolnych

2 pkt.

brak odpowiedniego stroju apelowego

2 pkt.

brak obuwia zmiennego

1 pkt.

Niszczenie mienia szkolnego, sprzętu, umeblowania, budynku, itp., (natychmiastowa naprawa uszkodzonego mienia bądź poniesienie kosztów naprawy)

do 20 pkt.

Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo)

5 pkt.

Udział w bójkach (każdorazowo)

10 pkt.

Zaczepki słowne i wulgarne słownictwo (każdorazowo)

5 pkt.

Oszustwo (każdorazowo)

do 15 pkt.

Nieusprawiedliwione nie spóźnienie na zajęcia (każdorazowo)

1 pkt.

Brak właściwej reakcji na bójkę

5 pkt.

Ucieczka z zajęć (każdorazowo)

5 pkt.

Brak uzupełnienia zaległości powstałych wskutek nieobecności w szkole, w terminie określonym przez nauczyciela (każdorazowo)

5 pkt.

 

8.                  Jeżeli uczeń popełni jeden z niżej wymienionych czynów;

1) kradzież,

2) wagarowanie (powyżej 15 godzin w semestrze),

3) palenie papierosów,

4) spożywanie alkoholu,

5) stosowanie lub rozprowadzanie środków odurzających lub narkotyków,

6) fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad koleżeństwem, zwierzętami,

7) konflikt z prawem,

traci każdorazowo 100 pkt.

 

§ 10

 

Klasyfikowanie uczniów:

1.                  Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy.

 

2.                  Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie.

 

 

3.                  Zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, wpływające na zachowanie ucznia w szkole, muszą być stwierdzone przez poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną placówkę specjalistyczną i wyrażone na piśmie w postaci:

1)   orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lub

2)   orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, lub

opinii psychologiczno – pedagogicznej.

 

4.                  Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)promocję do klasy programowo  wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.. 5..

 

5.                  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6.                  Uczeń lub jego rodzice lub samorząd klasowy mogą występować do wychowawcy o ponowne ustalenie oceny z zachowania tylko w przypadku, gdy nie zostały zachowane wszystkie elementy konieczne przy jej ustaleniu.

 

7.                  Odwołanie od proponowanej oceny z zachowania należy zgłosić do dyrektora szkoły na 3 dni  przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, ponowne ustalenie oceny z zachowania przez wychowawcę odbywa się na początku posiedzenia klasyfikacyjnego RP.

 

8.                  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, Rada Pedagogiczna ustala nową ocenę zwykłą większością głosów w drodze głosowania.

 

9.                  Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jego nieobecność na zajęciach przekroczyła połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia i brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej.

 

10.              Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności zdaje egzamin klasyfikacyjny.

 

11.              Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

12.              Warunki, zasady i tryb zdawania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.

 

§ 11

Promowanie uczniów

1. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

2. Ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.

 

3. Począwszy od klasy IV uczeń jest promowany do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym programie nauczania otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków wymienionych w pkt. 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

5. Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy VI, uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

7. Warunki i zasady zdawania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.

 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

9.                  Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy, obowiązany jest przekazać informacje dotyczące zakresu materiału objętego egzaminem,

 

§ 12

 

Ukończenie szkoły.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań szkolnych wg odrębnych przepisów,

 

2. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania sprawdzianu po szóstej klasie reguluje  „Instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy:,

 

§ 13

 

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania.

1.                  W procesie ewaluacji szkolnego systemu oceniania udział biorą:

1)                  uczniowie przez wypełnianie ankiet, „poczty szkolnej”, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych oraz swobodnych rozmów z nauczycielami, na zebraniach SU,

2)                  rodzice w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i indywidualnych, poprzez ankietę, dyskusję z nauczycielami,

3)                  nauczyciele podczas posiedzeń rady pedagogicznej, w czasie zebrań, dyskusji.

 

2.                  Wszelkich zmian w szkolnym systemie oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 14

 

Postanowienia końcowe.

1.                  Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania.

 

2.                  W przypadkach nie objętych szkolnym systemem oceniania decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

3.                  Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny, ilość i rodzaj form sprawdzania podają uczniom i rodzicom  nauczyciele przedmiotu w I połowie września.

 

4.                  Kryteria ocen z zachowania podają wychowawcy klas w I połowie września.

 

5.                  Ocenianie z religii ustala ksiądz (katecheta) wg odrębnych przepisów i podaje do wiadomości uczniom i rodzicom w I połowie września.

 

 

 

§ 15

 

1.                  Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną część Statutu szkoły.

 

2.                  Nowelizacja WSO wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

3.                  WSO zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 26 stycznia 2011 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Rębek 02-01-2012 01:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Rębek 02-01-2012 01:17