herb BIP - Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy

www.bip.sp2.miedzyzdroje.pl

STATUT

 

SPIS TREŚCI

(Po kliknięciu poniżej w konkretne punkty spisu treści, wyświetli się żądany temat.)

                                                                                                                                                                

DZIAŁ l. POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                

 

 1. Przepisy definiujące  
 2. Nazwa szkoły i inne informacje o szkole 
 3. Cele i zadania szkoły

 

DZIAŁ II. ZARZĄDZANIE  SZKOŁĄ

 

 1. Dyrektor szkoły 
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski 
 4. Rada Rodziców  
 5. Współdziałanie organów szkoły

 

DZIAŁ III. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 1. Planowanie działalności szkoły 
 2. Formy prowadzenia działalności dydaktyczno  – wychowawczej 
 3. Biblioteka szkolna
 4. Świetlica szkolna 
 5. Stołówka szkolna 

 

DZIAŁ IV. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY  

 

 1. Zagadnienia podstawowe
 2. Zespoły nauczycielskie 
 3. Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne 
 4. Zakres zadań wychowawczych 
 5. Współpraca szkoły z rodzicami

 

DZIAŁ V. UCZNIOWIE   

 

 1. Zasady rekrutacji uczniów
 2. Prawa i obowiązki uczniów
 3. Nagrody i kary 

 

DZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 

 

DZIAŁ l

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Przepisy definiujące

 

§ 1

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Z 2004r. z późn. zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624),
 3. Załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

1.   Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.

 

2.    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły.

 

3.   Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim –  należy przez to rozumieć organy działające w szkole.

 

4.    Uczniach należy przez to rozumieć uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy.

 

5.    Rodziców - należy przez to rozumieć rodziców uczniów i dzieci, a także ich prawnych opiekunów.

 

6.    Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w tzw.: „zerówce” i dzieci w wieku od 3 do 4 lat objęte wychowaniem przedszkolnym.

 

7.    Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole.

 

8.    Organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Międzyzdrojach.

 

9.    Oddział przedszkolny – należy przez to rozumieć oddział, w którym realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

10.    Grupa przedszkolna – należy rozumieć oddział dla dzieci 3 – 4 lat, objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

11.    wg odrębnych przepisów – należy rozumieć Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej lub inne akty wykonawcze.

przejście do spisu treści

 

2.  Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

 

§ 3

 

1.                  Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy jest sześcioletnią publiczną szkołą podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.

 

2.         Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej uprawnia do kontynuowania nauki w Gimnazjum.

 

3.    W szkole zorganizowane jest wychowanie przedszkolne poprzez uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego i grupy przedszkolnej.

 

4.    Siedzibą szkoły jest: Wapnica, ul. Jodłowa 3, 72 – 500 Międzyzdroje

 

5.    Do obwodu szkoły należą: Lubin, Wapnica, Wicko – Zalesie.

 

6.    Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Międzyzdroje, jej siedzibą jest: 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5

 

7.    Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje:

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

w Szczecinie, ul. Matejki 6

przejście do spisu treści

3.  Cele i zadania szkoły

 

§ 4

 

1.   Dokumentami wyznaczającymi pracę szkoły są:

1)        szkolny zestaw programów nauczania,

2)        program wychowawczy,

3)        program profilaktyczny,

 

2.   Imię szkoły wyznacza profil dydaktyczny i wychowawczy placówki, który związany jest z ekologią.

 

§ 5

 

1.   Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

2.   Szkoła realizuje:

1)           programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

2)           ramowe plany nauczania,

3)           inne, wynikające ze specyfiki placówki.

 

3.   Szkoła podstawowa tworzy fundament wykształcenia poprzez:

1)            łagodne wprowadzanie uczniów w świat wiedzy,

2)            dbałość o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

 

4.   Szkoła stwarza warunki do holistycznego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.

 

5.   W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:

1)        umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2)        działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów, zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

 

6.   Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

7.   Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

§ 6

 

1.   Nadrzędnym celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, a także  indywidualnych zainteresowań i możliwości psychofizycznych dziecka.

 

2.   Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, których celem jest:

1)           przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom dzieci,

3)           opanowanie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

4)           kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,

5)           przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania środków społecznego przekazu,

6)           kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych,

7)           kształtowanie umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,

8)           rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i szacunku do innych ludzi poprzez kształtowanie postaw społecznych, takich jak; uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

9)           rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności, przedsiębiorczości i kultury osobistej,

10)             kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie postawy obywatelskiej w poszanowaniu tradycji i kultury własnego narodu oraz poszanowania innych kultur i tradycji.

 

3.   Do najważniejszych zadań szkoły należy:

1)            kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o bogacenie zasobu słownictwa uczniów,

2)            tworzenie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych,

3)            przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, zapobieganie przejawom wszelkiej dyskryminacji, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, podejmowaniu inicjatyw i pracy zespołowej.

 

4.   Oczekiwane wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole podstawowej, przedstawione są w postaci efektów kształcenia i szczegółowych wymagań w poszczególnych rodzajach edukacji.

 

5.   Efekty kształcenia i wychowania, o których mowa w ust. 7 określają „Model Absolwenta” naszej szkoły.

przejście do spisu treści

§ 7

 

Wychowanie przedszkolne

1.   Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym

 

2.   Zadania placówki organizującej wychowanie przedszkolne to:

1)            zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)            tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, a w szczególności:

a)                       wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b)                      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c)                       kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)                      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)                       stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)                       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g)                      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h)                      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

3.   Zadania, o których mowa w ust. 2 są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka i realizowane w ramach określonych obszarów działalności edukacyjnej przedszkola.

 

4.   Wobec rodziców szkoła pełni funkcję doradczą i wspierającą wychowanie, a w szczególności:

3)            pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,

4)            w razie potrzeby pomaga w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

5)            informuje na bieżąco o postępach dziecka.

 

§ 8

 

I etap kształcenia (edukacja wczesnoszkolna) – klasy I – III

1.   Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

 

2.   Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.

 

3.   Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

4.   Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

 

§ 9

 

1.   Zadania szkoły na pierwszym etapie kształcenia to:

1)        realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,

2)        respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń –szkoła – dom rodzinny,

3)        rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,

4)        kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,

5)        poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej,

6)        wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,

7)        dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich,

8)        sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

przejście do spisu treści

§ 10

 

II etap kształcenia (kształcenie przedmiotowe) – klasy IV – VI

1.   Cele szkoły na drugim etapie edukacyjnym w szczególności to:

1)        kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych, prywatnych i publicznych ,

2)        wspomaganie umiejętności porozumiewania się uczniów i wprowadzenie ich w świat kultury poprzez:

a)                odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji,

b)               analiza i interpretacja tekstów kultury,

c)                tworzenie wypowiedzi,

3)        budzenie zainteresowania przeszłością,

4)        poznanie wartości stanowiących istotny motyw działalności indywidualnej i publicznej w Polsce, w Europie, w Świecie,

5)        wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności plastyczne i muzyczne,

6)        rozwijanie rozumienia przez uczniów podstawowych pojęć z arytmetyki i geometrii, pamięci, wyobraźni,

7)        usprawnianie techniki rachunkowej,

8)        kształtowanie logicznego i matematycznego rozumowania oraz myślenia abstrakcyjnego,

9)        rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, w tym między innymi współzależność człowieka i środowiska,

10)    wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko,

11)    osiągnięcie przez uczniów elementarnego poziomu orientacji ogólnotechnicznej,

12)    nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem,

13)    wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin,

14)    wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej.

 

§ 11

 

1. Szczegółowe zadania szkoły w zakresie realizacji celów wraz z odpowiednimi treściami określa „Podstawa programowa kształcenia ogólnego".

 

§ 12

 

1 Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

§ 13

 

1.   Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 

2.   W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

1)        kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach wykonawczych do niej, a w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,

2)        upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

3)        kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

4)        sprzyja zachowaniom proekologicznym,

5)        umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

6)        szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

7)        upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia,

8)        budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska, wdraża do dyscypliny i punktualności.

 

3.   Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

 

4.   Szkoła wypracowuje i realizuje program profilaktyczny, będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

przejście do spisu treści


4. Zadania opiekuńcze szkoły

 

§ 14

 

1.   W zakresie sposobu wykonywania zadań opiekuńczych obowiązkiem szkoły  jest:

1)        sprawowanie przez wyznaczonego nauczyciela opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2)        zapewnienie znajomości i przestrzegania przez nauczycieli przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkole,

3)        zapewnienie znajomości i przestrzegania przez nauczycieli  przepisów w sprawie organizacji wycieczek szkolnych i zabezpieczali warunki bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników,

4)        sumienne pełnienie dyżurów przez nauczycieli według zasad organizacyjno – porządkowych obowiązujących w szkole,

5)        upowszechnienie poprzez wywieszone w widocznym miejscu regulaminów porządkowych określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)        podejmowanie przez nauczycieli działań profilaktycznych, odpowiednio do zaistniałych potrzeb.

§ 15

 

1.   Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

 

2.   W zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

 

3.   Szkoła otacza szczególną opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, w tym także uczniów niepełnosprawnych poprzez:

1)        kierowanie tych uczniów możliwie jak najwcześniej do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  i zastosowanie w stosunku do nich możliwie najodpowiedniejszych metod nauczania,

2)        koordynowanie współpracy z lekarzem specjalistą,

3)        organizowanie nauczania indywidualnego w domu dziecka,

4)        kierowanie dzieci z pogłębionymi zaburzeniami do odpowiednich szkół i zakładów specjalistycznych,

5)        starania o przydzielanie uczniom z rodzin o niskim dochodzie, lub w trudnych przypadkach losowych, pomocy materialnej ze środków zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa i gminy,

6)        podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w szczególności poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych , korekcyjno – kompensacyjnych lub innych zajęć specjalistycznych.

§ 16

 

1.   Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:

1)        podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)        podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżur.

 

2.   Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§ 17

 

1.   Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

 

2.   Projekt planu może przygotowywać wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.

 

§ 18

 

1 Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.

 

§ 19

 

1.   Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

 

2.   W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

1)        wychowanie przedszkolne,

2)        obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

3)        klasy I-III,

4)        klasy IV-VI.

 

3.   Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)        z urzędu,

2)        na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3)        na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

 

4.   Wnioski o których mowa w ust. 3 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

5.   Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

przejście do spisu treści

 

DZIAŁ II

 

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

§ 20

 

1.   Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

 

§ 21

 

1.   Organami Szkoły są:

1)         Dyrektor Szkoły

2)         Rada Pedagogiczna

3)         Rada Rodziców

4)         Rada Samorządu Uczniowskiego

 

§ 23

 

1.   Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 

2.   Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. l. Dyrektor może przynajmniej raz w roku zorganizować spotkanie z Radą Rodziców i Radą Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 24

 

1.   Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

 

§ 25

 

1.   Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

przejście do spisu treści

 

1.  Dyrektor szkoły

 

§ 26

 

1.   Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

 

2.   Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.

 

§ 27

 

1.   Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

 

2.   Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły, oraz kształtuje twórczą atmosferę pracy dbając o prawidłowe stosunki międzyludzkie.

 

§ 28

 

1.   Zadaniem dyrektora szkoły jest kierowanie placówką, a w szczególności:

1)        kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz,

2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)        sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)        realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły; zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej, gospodarczej obsługi szkoły,

6)        wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

8)        współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9)        organizowanie sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego w szkole,

10)    stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy; stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

§ 29

 

1.   Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 

2.   W zakresie, o którym mowa w ust. l dyrektor w szczególności:

1)        decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)        decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)        decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

4)        określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5)        współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

6)        zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły, regulaminu pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły.

 

 

§ 30

 

1.   W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Samorządu Uczniowskiego.

 

2.   Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. l w szczególności:

1)        przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

2)        składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły,

3)        udziela społecznym organom szkoły informacji o działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.

przejście do spisu treści

2. Rada Pedagogiczna

 

§ 31

 

1.   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

2.   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

3.   W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

4.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

 

5.   Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej,uchwalony przez Radę i normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)           sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2)           wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)           kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)           zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej oraz osób nie będących członkami tego organu szkoły.

 

§ 32

 

1.   Kompetencje Rady Pedagogicznej wynikają z art. 41 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty.

 

2.   Szczegółowe zasady organizacji, funkcjonowania i uprawnień określa Regulamin Rady Pedagogicznejstanowiący załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

 

§ 33

 

1.   Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

 

§ 34

 

1.   W ramach realizacji zadań, związanych ze Statutem, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1)            uchwala i nowelizuje Statut,

2)            występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).

 

3. Samorząd Uczniowski

 

§ 35

 

1.   Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

 

2.   Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

 

3.   Radę Samorządu Uczniowskiego stanowią:

1)            Przewodniczący Rady SU,

2)            Zastępca Przewodniczącego Rady SU,

3)            Członkowie Rady.

 

4.   Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w tym w szczególności wobec pozostałych organów szkoły.

 

§ 36

 

1.   Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim i powszechnym.

 

2.   Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.

 

3.   Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem, opiekun samorządu.

 

4.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

5.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 2.

 

§ 37

 

1.   Ogól uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

 

§ 38

 

1.   Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

 

 

§ 39

 

1.   Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)           prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)           prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)           prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między   wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)           prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)           prawo organizowania, w porozumieniu z dyrektorem,   działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

6)           prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

2.   Samorząd Uczniowski ponadto:

1)            wydaje opinię w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły,

2)            wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,

3)            występuje w innych sprawach określonych w Statucie.

przejście do spisu treści

4.  Rada Rodziców

 

§ 40

 

1.   Działająca w tutejszej Szkole reprezentacja rodziców przyjmuje nazwę Rada Rodziców.

 

2.   Zarząd Rady Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów a jego skład i zasady tworzenia uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.

 

3.   Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

4.   Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe pochodzące z dobrowolnych wpłat, darowizn i innych źródeł.

 

5.   Zadania szczegółowe, formy pracy, zadania osób funkcyjnych, działalność Rad Klasowych oraz zasady działalności gospodarczej i finansowej określa Regulamin Rady Rodziców będący załącznikiem nr 3 niniejszego Statutu

 

5.  Współdziałanie organów szkoły

 

§ 41

 

1.   Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

1)           każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny w terminie nie późniejszym niż do końca września (kopie dokumentów przekazywane są każdemu organowi szkoły za pośrednictwem dyrektora),

2)           po analizie planów działania pozostałych organów, każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko
w danej sprawie, nie naruszając jednak kompetencji organu uprawnionego,

3)           organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,

4)           dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania każdego organu szkoły o kompetencjach poszczególnych organów szkoły, opracowanych na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego Statutu,

5)           uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, podaje się w szkole do ogólnej wiadomości.

przejście do spisu treści

DZIAŁ III

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

1. Planowanie działalności szkoły

 

§ 42

 

1.   Edukacja, wychowanie i opieka realizowana jest na kolejnych szczeblach kształcenia obejmujących:

1)        wychowanie przedszkolne dzieci 3 – 4 letnich,

2)        obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

3)        pierwszy etap edukacyjny – KL. I – III,

4)        drugi etap edukacyjny – KL. IV – VI,

 

§ 43

 

1.   Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

 

2.   Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 

§ 44

 

1.   Dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze do 6 dni w roku szkolnym.

 

2.   Dodatkowe dni wolne od zajęć, o których mowa w ust.1, ustalane są po zasięgnięciu opinii:

1)        rady pedagogicznej,

2)        rady rodziców,

3)        samorządu uczniowskiego.

 

3.   Informacja o dodatkowych dniach wolnych, o których mowa w ust.1, podawana jest do wiadomości publicznej w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

4.   W dniach, o których mowa w ust.1, szkoła zapewnia opiekę poprzez zorganizowanie zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

 

§ 45

 

1.   Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1)           plan pracy szkoły,

2)           arkusz organizacji szkoły,

3)           tygodniowy rozkład zajęć.

 

 

§ 46

 

1.   Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy wychowawczo – dydaktycznej .

2.   Plan pracy szkoły przygotowuje dyrektor a zatwierdza – Rada Pedagogiczna.

 

§ 47

 

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

 

2.   Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja.

 

3.   W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

4.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 48

 

1.   Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 49

 

1.   Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

przejście do spisu treści

2. Formy prowadzenia działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

§ 50

 

1.   Punkt przedszkolny i oddział przedszkolny realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

2.   Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego.

 

3.   Zestaw jest zatwierdzony przez dyrektora po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

§ 51

 

1.   Godzina zajęć w przedszkolu i oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

2.   Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć kompensacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)           z dziećmi w wieku 3-4 lat -  do 15 minut.

2)           z dziećmi w wieku 5-6 lat -  do 30 minut.

 

§ 52

 

1.   Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

2.   Podstawową formą pracy szkoły są:

1)        na etapie wychowania przedszkolnego i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – zajęcia wychowawczo – edukacyjne,

2)        na I etapie kształcenia – zajęcia zintegrowane,

3)        na II etapie kształcenia – zajęcia prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 

3.   Godzina lekcyjna na II etapie kształcenia trwa 45 minut.

 

4.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 – 60 min. zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie lekcji.

 

5.   Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż l godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

6.   W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy między lekcyjne trwające dziesięć minut oraz dwudziestominutową przerwę obiadową.

 

§ 53

 

1.   Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

2.   Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.

 

3.   Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia optymalnych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów na grupy. Podział na grupy określają odrębne przepisy.

 

4.   Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, należy uwzględniać zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę.

 

§ 54

 

1.   Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyszkolnych, a  także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

2.   Zajęcia, o których mowa w ust. l, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

3.   W szkole, w szczególnie trudnych warunkach demograficznych możliwa jest organizacja nauczania w grupach międzyoddziałowych.

przejście do spisu treści

3.   Biblioteka szkolna

 

§ 55

 

1.   Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonałemu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy
o regionie.

 

2.   Z biblioteki mogą korzystać:

1)            uczniowie,

2)            nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

3)            rodzice,

4)            inne osoby - za zgodą Dyrektora.

 

3.   Status użytkowania biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

 

4.   Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

5.   Szczegółowe zasad korzystanie z biblioteki i jej zbiorów określa Regulamin Biblioteki Szkolnej będący załącznikiem nr 4.

 

§ 56

 

1.   Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza należy:

1)            odpowiedzialność materialna za stan ilościowy i jakościowy powierzonego księgozbioru,

2)            znajomość potrzeb czytelniczych ucznia,

3)            współpraca w zakresie rozwoju czytelnictwa z wychowawcami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne,

4)            prawidłowe i bieżące prowadzenie dokumentacji księgozbioru i dokumentacji pracy,

5)            dobór i stosowanie właściwych form i metod pracy pedagogicznej kształtujących i rozwijających zainteresowania czytelnicze i kulturę czytelniczą uczniów,

6)            systematyczna praca nad zwiększeniem księgozbioru w ramach przewidzianych środków finansowych,

7)            udział w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym.

 

§ 57

 

1.   Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

2.   Godziny pracy biblioteki ustala nauczyciel - bibliotekarz, w porozumieniu z Dyrektorem, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole.

 

§ 58

 

1.   Biblioteka szkolna realizuje swoje cele poprzez:

1)            udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)            tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)            rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4)            organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1)           gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)            korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)            prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

 

§ 59

 

1.   W organizacji pracy biblioteki Szkolnej obowiązują następujące zasady:

1)            zajęcia biblioteczne odbywają się w oparciu o harmonogram zajęć, stanowiący integralną część planu zajęć szkoły, opracowany przez opiekuna biblioteki w porozumieniu z dyrektorem szkoły, samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną,

2)            prowadzenie biblioteki powierza dyrektor szkoły osobie, która powinna posiadać kwalifikacje pedagogiczne i przeszkolenie bibliotekarskie.

przejście do spisu treści

4. Świetlica szkolna

 

§ 60

 

1.   Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.

 

2.   Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców muszą dłużej przebywać w szkole, a w szczególności uczniowie, oddziału przedszkolnego i klas I-III.

 

§ 61

 

1.   Do zadań świetlicy należy:

1)            opieka nad uczniami,

2)            rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności uczniów,

3)            organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

4)            organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

5)            stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

6)            upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości o zdrowie,

7)            rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci,

8)            współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

 

§ 62

 

1.   Świetlica prowadzi następującą dokumentację:

1)            roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,

2)            tygodniowy rozkład zajęć,

3)            dziennik zajęć wychowawczych,

4)            karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

 

2.   Szczegółowe zasady pracy świetlicy określa Regulamin Świetlicy będący załącznikiem nr 5

 

§ 63

 

1.   Zajęcia w świetlicy prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

2.   W ramach pracy świetlicy mogą odbywać się zajęcia o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym, prowadzone przez specjalistów, niebędących pracownikami placówki.

 

§ 64

 

1.   Do zadań wychowawcy świetlicy należy:

1)           prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem zajęć,

2)           sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość zagrożenia życia i zdrowia dziecka,

3)           dbanie o estetyczny wygląd sali,

4)           wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania czystości,

5)           utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami,

6)           opracowanie planu pracy,

7)           prowadzenie dokumentacji.

 

§ 65

 

1.   Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

2.   Czas pracy świetlicy określa harmonogram ustalony przez dyrektora szkoły, zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

przejście do spisu treści

5. Stołówka szkolna

 

§ 66

 

1.   Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 

2.   Odpłatność za korzystanie z obiadów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

3.   Z odpłatności za obiady mogą być zwolnieni uczniowie żyjący w trudnych warunkach materialnych, jeżeli koszt ich obiadów pokrywają instytucje społeczne (OPS) lub inne osoby fizyczne lub prawne.

 

4.   Jeżeli Szkoła posiada w budżecie środki, może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za obiady uczniów żyjących w trudnych warunkach materialnych. Decyzję o zwolnieniu z odpłatności podejmuje Dyrektor Szkoły na wiosek rodziców ucznia lub wychowawcy klasy.

przejście do spisu treści

 

 

DZIAŁ IV

 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

1.  Zagadnienia podstawowe

 

§ 67

 

1.   W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

 

3.   Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

4.   Praca nauczycieli, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, podlega ocenie zgodnie z Kartą nauczyciela.

 

5.   Nauczyciele mogą zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

6.   Szczegółowe zasady awansu zawodowego nauczycieli precyzuje Regulamin Awansu Zawodowego stanowiący załącznik nr 6.

 

7.   Nauczyciele mogą prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

2.  Zespoły nauczycielskie

 

§ 68

 

1.   Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale mogą tworzyć zespół, którego zadaniem jest między innymi ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz w miarę potrzeb modyfikowanie ich.

 

2.   Nauczyciele nauczania blokowego mogą tworzyć zespoły problemowo – zadaniowe.

 

3.   Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe oraz inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 

4.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

 

5.   Zadania zespołów, o których mowa w ust. l i 2 obejmują:

1)            współpracę nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)            wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)            organizowanie wewnątrzszkolnego  doskonalenia zawodowego  oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)            wspólne opiniowanie przygotowywanych programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

przejście do spisu treści

 

3.  Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne

 

§ 69

 

1.   Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

2.   Obowiązki nauczycieli wynikają z art.6 i art.42 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności są to:

1)        nauczanie i wychowanie powierzonych mu uczniów,

2)        organizowanie pracy uczniów, systematyczne ich kontrolowanie i ocenianie,

3)        bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

4)        opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

5)        rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów,

6)         udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

7)        stałe pogłębianie własnej wiedzy przedmiotowej, pedagogicznej oraz doskonalenie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

3.   Nauczyciel jest odpowiedzialny za powierzone mu pomieszczenia szkolne i pomoce dydaktyczne.

 

4.   Nauczyciel jest odpowiedzialny za sumienne i terminowe prowadzenie dokumentacji  szkolnej, związanej z powierzonymi mu obowiązkami.

 

5.   Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej określaInstrukcja prowadzenia dokumentacji szkolnej, będąca załącznikiem nr 7.

 

§ 70

 

1.   Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

 

2.   Nauczyciel odpowiada za:

1)           życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2)           poszanowanie godności osobistej ucznia,

3)           prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.

 

3.   Oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w obowiązkowym wymiarze, nauczyciel zobowiązany jest do prac związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego oraz prowadzenia innych zajęć zleconych przez Dyrektora.

 

4.   Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.

 

5.   Nauczyciel zobowiązany jest do wyboru programu nauczania oraz podręcznika szkolnego do swojego przedmiotu kształcenia.

 

6.   Nauczyciele składają dyrektorowi pisemną deklarację dotyczącą wybranych programów i podręczników szkolnych, wraz z uzasadnieniem, do końca maja danego  roku szkolnego.

 

7.   Nauczyciel ma obowiązek dostosowania wymagań do specjalnych potrzeb

 

§ 71

 

1.   Nauczyciele aktywnie uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

 

2.   Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.

 

§  72

 

1.   Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1)            pracę własną,

2)            udział w pracach zespołu przedmiotowego,

3)            korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

§ 73

 

1.   Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

przejście do spisu treści

4.  Zakres zadań wychowawczych

 

§ 74

 

1.   Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 75

 

1.   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)            znajomość osobowości i zainteresowań uczniów,

2)            znajomość pozycji społecznej ucznia w zespole klasowym i jego samopoczucia w społeczności szkolnej,

3)            otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia i zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa,

4)            systematyczna kontrola frekwencji uczniów, uzyskiwanych przez nich ocen szkolnych, a w razie potrzeby wspólne analizowanie trudności,

5)            tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

6)            inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

7)            podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

8)            w sytuacjach koniecznych podejmowanie działań w celu zapewnienia pomocy materialnej lub specjalistycznej.

 

2.   Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)            otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)            wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)                       planuje i organizuje różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski,

b)                      ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów,

c)                       zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)                      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie opieki,

3)            utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)                      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b)                      współdziałania, a zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

c)                      włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły

4)            współpracuje z specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

§ 76

 

1.   Podstawowymi formami kontaktów wychowawcy z rodzicami są:

1)            konsultacje indywidualne dla rodziców,

2)            zapraszanie rodziców do szkoły w związku z konkretną potrzebą,

3)            odpowiednia korespondencja,

4)            odwiedziny w domu rodzinnym ucznia,

5)            zebrania ogólne, „Otwarte drzwi”.

 

2.   O terminie spotkań, o których mowa w ust. l pkt. 5 decyduje dyrektor, na wniosek wychowawców.

 

3.   Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.

 

4.   W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 

5.   Wychowawca klasy prowadzi dokumentację swojej pracy wychowawczej:

1)        dziennik lekcyjny,

2)        plan pracy wychowawczej,

3)        zeszyty spostrzeżeń i uwag uczniów (w razie potrzeby),

4)        własne notatki i karty obserwacji zachowań uczniów.

 

§ 77

 

1.   Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych a także naukowych.

 

2.   Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

3.   Uczniowie i rodzice mają prawo wpływania na powierzenie wychowawstwa lub zmianę nauczyciela, któremu powierzono pełnienie tej funkcji, w formie umotywowanego wniosku, skierowanego do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem jednego z organów Szkoły. Decyzja wykonawcza w przedmiotowej sprawie może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

przejście do spisu treści

5. Współpraca szkoły z rodzicami

 

§78

 

1.   Szkoła współdziała z rodzicami wspomagając wychowawczą rolę rodziny w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki przestrzegając następujących zasad:

1)            nauczyciele i wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły,

2)            wychowawcy klas zapoznają rodziców uczniów ze swoich klas z ustaleniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

3)            nauczyciele, wychowawcy powinni udzielać rodzicom rzetelnych informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia,

4)            rodzice mają prawo wyrażać i przekazywać, za pośrednictwem Rady Rodziców, organowi prowadzącemu szkolę oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny swoją opinię na temat pracy szkoły,

5)            opinie, o których mowa w ust. l, pkt.4, przekazywane mogą być także bezpośrednio dyrektorowi Szkoły,

6)            wychowawcy klas oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą organizować indywidualne spotkania z rodzicami tych uczniów, którzy stwarzają problemy wychowawcze oraz mają problemy w nauce (w ramach konsultacji),

7)            wychowawcy klas zobowiązani są do przeprowadzenia stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany doświadczeń wychowawczych, udzielenia informacji o postępach w nauce oraz realizacji tematyki z zakresu pedagogizacji rodziców (nie rzadziej niż raz w semestrze),

8)            Dyrektor Szkoły na zebraniach ogólnych rodziców informuje ich o zamierzeniach Szkoły oraz dokonuje podsumowania wyników dydaktyczno – wychowawczych i sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

przejście do spisu treści

DZIAŁ V

 

UCZNIOWIE

 

1.   Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 79

 

1.   Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

2.   Do grupy przedszkolnej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 3 rok życia.

 

3.   Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)            z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,

2)            na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły (za zgodą Dyrektora Szkoły).

 

4.   Uczniowie powracający z zagranicy przyjmowani są w trybie oraz na zasadach regulowanych odrębnymi przepisami prawnymi.

 

 

2. Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 80

 

1.   Uczeń ma w szczególności prawo do:

1)            właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)            opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)            korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)            życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5)            swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)            rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)            sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)            pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)            korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

10)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11)             wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12)             wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju,

13)             znajomości programów nauczania.

 

§ 81

 

1.   Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,

1)            podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli,

2)            systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3)            przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)            dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

5)            dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i jej otoczeniu (za szkody wyrządzone przez uczniów, materialnie odpowiadają ich rodzice),

6)            godnego reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

7)            udziału w planowanych pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

8)            dbałości o wygląd zewnętrzny,

 

2.   Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu oraz używania jakichkolwiek innych środków odurzających.

 

§ 82

 

1.   Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.

 

2.   Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów  są określone w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Statutu.

przejście do spisu treści

 

3. Nagrody i kary

 

§ 83

 

1.   Ucznia można nagrodzić za:

1)            wybitne osiągnięcia w nauce,

2)            zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły,

3)            osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły.

 

2.   Nagrodami, o których mowa w ust. l są:

1)            pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

2)            pochwałą wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły,

3)            list pochwalny wychowawcy lub dyrektora skierowany do rodziców,

4)            dyplom uznania,

5)            nagroda rzeczowa.

 

3.   Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

 

4.   Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

5.   W grupie przedszkolnej, oddziale przedszkolnym i klasach I – III odpowiednią decyzję dotyczącą przyznania jednego z wyróżnień wymienionych w ust. 2 podejmuje nauczyciel  danej klasy w oparciu o spostrzeżenia dotyczące zachowania oraz wyników pracy ucznia w kontekście oceny jego rozwoju na danym etapie edukacyjnym.

 

6.   W klasach za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i średnią ocen 4,5 i więcej, uczeń otrzymuje nagrodę książkową lub rzeczową.

 

7.   Postanowienie, o którym mowa w ust.7 dotyczy tez ucznia, który ma jedną ocenę dostateczną.

 

8.   Za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i średnią ocen 4,75 i więcej, uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

 

9.       W klasach I – III nie stosuje się nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Wszyscy uczniowie otrzymują nagrody za osobisty sukces szkolny.

 

10.   Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczeń otrzymuje stypendium.

 

11.   Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa osobny Regulamin Przyznawania Stypendium, będący załącznikiem nr 9.

 

12.   Za aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych uczeń może otrzymać dyplom uznania lub nagrodę rzeczową.

 

13.   Za reprezentowanie szkoły w konkursach, festiwalach, itp., uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową.

 

14.   Fakt przyznania uczniowi nagrody odnotowuje się w dokumentacji szkolnej, podaje do publicznej wiadomości społeczności szkolnej oraz informuje w formie pisemnej rodziców danego ucznia.

 

§ 84

 

1.   Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych oraz naruszanie porządku szkolnego, uczeń może zostać ukarany:

1)             naganą wychowawcy klasy (karę wymierza wychowawca klasy),

2)             pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji (karę wymierza wychowawca klasy),

3)             naganą dyrektora (karę wymierza dyrektor szkoły),

4)             pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji (karę wymierza dyrektor szkoły),

5)             zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (karę wymierza dyrektor szkoły),

6)             zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych(karę wymierza dyrektor szkoły),

2.   Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.

 

3.   Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

4.   O nałożonej karze informuje się rodziców w formie pisemnej. Informację o nałożonej karze sporządza wychowawca klasy.

 

5.   Od kar, o których mowa w ust.1, pkt.1 i 2, przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.

 

6.   Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 

7.   Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

8.   Za zniszczenie cudzej własności lub mienia szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice ucznia lub uczeń jest zobowiązany wykonać pracę na rzecz szkoły ustaloną przez wychowawcę klasy.

 

9.    Za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły

 

10.Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje, jeżeli:

1)            uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,

2)            uczeń w stanie nietrzeźwym tzn. pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innego środka odurzającego uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.

 

11.    Można odstąpić od zastosowania kary przewidzianej w ust. 9, za poręczeniem właściwego
zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę lub Samorząd Uczniowski.

 

§ 85

 

1.   W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których głównym celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

2.   Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. l wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

przejście do spisu treści

 

DZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 86

 

1.   W szkole mogą być tworzone środki specjalne.

 

2.   Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 87

 

1.   Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

 

2.   Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 88

 

1.   Szkoła używa pieczęci urzędowej dużej i małej o brzmieniu:

1)        Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy gm. Międzyzdroje

2)        Szkoła Podstawowa Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera

Wapnica ul. Jodłowa 3

72 – 500 Międzyzdroje

tel: 91/32 84 106

NIP 855 – 13 – 44 – 969

REGON 001269833

 

2.   W Szkole używane są także pieczątki organów Szkoły: Dyrektora, Głównego Księgowego, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Sekretarza Szkoły.

 

§ 89

 

1.   Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

§ 90

 

1.   Aktualizacji i zmian w Statucie dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2010 z dnia 11 października 2010r.

 

2.   Zmiany w Statucie zatwierdza uchwałą Rada Pedagogiczna na podstawie projektu przygotowanego przez zespół i skonsultowanego z Radą Rodziców.

 

3.   Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

4.   Wymienione w statucie załączniki stanowią integralną jego część.

 

 

§ 91

 

1.    Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

§ 92

 

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy:

1)         Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2)         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół  (Dz. U. Nr 61 póz. 624), (Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96; z 2003r. Nr 146, poz. 1416; z 2004r. Nr 66, poz. 606; z 2005r. Nr 10, poz. 75; z 2007r. Nr 35, poz. 222; z 2002r. Nr 10, poz. 96;),

 

§ 93

 

1.   Tekst jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

2.   Nowelizacja Statutu Szkoły została zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 stycznia 2011r.

przejście do spisu treści

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Rębek 27-10-2011 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Rębek 02-01-2012 00:20